Program 2015-2018

Vänsterpartiet är inte till salu Det innebär att vi går till val på egna meriter och egen politik. En röstpå Vänsterpartiet i Karlshamn är en röst för solidarisk finansierad välfärd i offentlig regi, vilket är renamotsatsen till dagens privatiseringar där våra gemensamma medel hamnar i någon annans plånbok.Vi prioriterar välfärdsområdena vård, skola och omsorg 

Vårt parti, vår politik Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti, med en ekologisk grund.Som demokrater och humanister värnar vi insikten om alla människors lika värde. Därmed hörrättigheter, skyldigheter, rättvisa, solidaritet och jämställdhet ihop, och kan beskrivas genommeningen: ”Var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. 

Vänsterpartiet i Karlshamn har länge varit starkt emot delade turer. Vi har motionerat om att fackenskall få vara med att utreda frågan i kommunen och tycker att det nu är hög tid att gå till handling. Detfinns ingen anledning till att förhala detta längre. Personal inom kommunens verksamheter, främstkvinnor skall inte behöva betala priset med sin egen hälsa för att upprätthålla standarden. Delade turerär omodernt, ohälsosamt och ett uttryck för dålig planeringsförmåga. Dessutom förespråkarVänsterpartiet att de som arbetar inom omvårdnaden bör ges en högre status som syns i lönekuvertet.Detta är en feministisk fråga. 

Sjukhusfrågan är en av våra mest debatterade frågor i Blekinge. Vänsterpartiet i Karlshamn anseratt vårdens innehåll och tillgänglighet är långt mycket viktiga än lokalisering av byggnader. Allainvånare i Blekinge och Karlshamn skall ha rätt till en lika god och rättvis vård dygnet runt. Med ettkvalificerat och effektivt länssjukhus på ett ställe i länet kombinerat med ett nattöppetsjukhus/vårdcentral i Karlshamn samt med en utbyggd och mer effektiv ambulanssjukvård skulle vi tillen rimlig kostnad kunna tillgodose alla länets invånare med en acceptabel vårdtillgänglighet med rättkvalitet. 

Vänsterpartiet i Karlshamn vill ha avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. Om vi skall klara avklimatmålen och kunna leva och bo i en attraktiv kommun i framtiden MÅSTE vi kraftigt minskabiltrafiken. Som ett led i detta är det viktigt med en välfungerande och attraktiv kollektivtrafik. Vi vill haenergisnåla bussar i både landsbygds- och stadstrafiken och tidtabeller som är anpassade till deresandes behov. Minskade kostnader för administration och dyra biljettsystem motsvarar till störstadelen de merkostnaderna som en avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära för kommunens utgifter.Minskade kostnader för skolskjutsar och färdtjänst är bonus till detta. Miljövinsterna är allas vårgemensamma vinstlott! Utöver detta vill vi underlätta för kommunens invånare att använda cykeln somdet dagliga transportmedlet genom att långsiktigt bygga ut cykelbanor och placera ut cykelpumpar påutvalda platser. Karlshamn borde kunna bli Sveriges främsta cykelkommun. Alla förutsättningar finns. 

Vänsterpartiet i Karlshamn vill ha en fritt vald timme inom äldreomsorgen. Äldreomsorg är intebara boende och hjälp med mat. Vi vill se de äldre som de människor de faktiskt är. Varje person iomsorgen behöver ha regelbunden möjlighet och hjälp till ett rikt och värdigt liv, en ”fritt vald timme” föratt trivas. Det kan handla om att ha tid att minnas, att bläddra i ett album. Eller ta en promenad ellergöra annat som personen själv väljer att göra. Det måste finnas tid för medmänsklighet inomäldrevården. 

Vänsterpartiet i Karlshamn vill att både barn och äldre i kommunen skall serveras närproduceradmat. Mat som åker land och rike runt vill vi inte ha. Vänsterpartiet vill verka för att kommunen blirbättre på att ställa ekologiska, etiska och sociala villkor i upphandlingarna. Om vi dessutom kan tillagamaten i lokala kök så tror vi att vi kan höja kvaliteten på maten samtidigt som vi skapar arbetstillfällen ikommunen. 

Vänsterpartiet i Karlshamn värnar om alla människors lika värde. Det finns ett stort antal människor ivår kommun med olika typer av funktionsnedsättningar. Vems problem är det? Vi tycker att vi allahar ett gemensamt och solidariskt ansvar. Vi blir bättre på att göra lokaler tillgängliga men det räckerinte. Det är långt kvar innan vi uppfyller FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning.Vänsterpartiet vill att kompetensen inom kommunen i den här frågan utvecklas. Vi vill sätta lampan påde funktionshindrades val och möjligheter. Vi ska prata med dem om deras behov inte bara om dem. 

Vänsterpartiet i Karlshamn är starkt emot utförsäljning och privatisering av kommunensverksamheter. Vi kommer i det längsta att motsätta oss att kommunen lägger ut verksamheter tillprivata näringsidkare. Vi säger därför nej till LOV - lagen om valfrihetssystem. Vi tycker inte attvården skall vara en kassako för vårdföretagen. VI SÄGER NEJ TILL VINSTER I VÄLFÄRDEN.Valfrihet för kommunens vårdtagare handlar snarare om att kunna välja att ta en promenad eller attkunna välja att få hjälp med att fylla i ett korsord. VI ÄR INTE TILL SALU!